Σύμβαση Φιλοξενίας στην Θερμοκοιτίδα και Κανονισμός λειτουργίας

Σήμερα ___/___/____ υπογράφεται και γίνεται αποδεκτό από την φιλοξενούμενη Δομή με διακριτικό τίτλο _________________ αφετέρου και από την ιδιοκτησία της Νέας Αθηναίικης Θερμοκοιτίδας KoinSEp.Org το παρακάτω έγγραφο Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων που θα ισχύει σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης που λήγει στις ___/___/____ εκτός αν ανανεωθεί με αίτηση του φιλοξενούμενου σε εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα προ της λήξεως της Σύμβασης.

Οι εγκατεστημένες στη Θερμοκοιτίδα εταιρείες υποχρεούνται:

1. Να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα γραφεία που ανήκουν σ’ αυτές, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους για λόγους καλαισθησίας τηρώντας τους σχετικούς όρους της σχετικής σύμβασης και συμμορφούμενες με τις υποδείξεις της Ομάδας Υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας.

2. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και περιοριστικά τη θέση εργασίας (γραφείο, καρέκλα και υπολογιστής) που θα τους χρεωθεί εξαρχής από την Ομάδα Υποστήριξης. Οι επιχειρηματικές ομάδες οφείλουν να σεβαστούν απόλυτα τον προσωπικό εξοπλισμό που θα τους παραχωρηθεί κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους συνεργασίας και να φροντίζουν για την καθαριότητά του.

3. Οι εγκατεστημένες επιχειρηματικές ομάδες στη Θερμοκοιτίδα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση φθορών στις κάθε είδους κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υποδομές (χώροι εργασίας, αίθουσες συσκέψεων/ημερίδων, γραφεία συμβουλευτικής υποστήριξης, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους χώρους κλπ.) και εν γένει στο κτίριο συνολικά. Άλλως, για τυχόν ζημίες θα υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης προς τη Θερμοκοιτίδα.

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων ή εγκαταστάσεων πάσης φύσεως στους κοινόχρηστους χώρους, η οποία να παρακωλύει την εργασία των επιχειρηματικών σχημάτων.

5. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Θερμοκοιτίδας, σύμφωνα με το Ν. 3730/2008.

6. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος κατοικιδίων ζώων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

7. Κάθε επιχειρηματική ομάδα θα πρέπει να κάνει λελογισμένη χρήση του τηλεφώνου. Υπερβολική χρήση θα επιφέρει περιορισμούς στη χρήση του.

8. Επιτρέπεται κατόπιν άδειας εκ μέρους της Θερμοκοιτίδας, η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων ενδεικτικών της επωνυμίας των επιχειρήσεων μόνο σε συγκεκριμένους χώρους.

9. Η είσοδος στη Θερμοκοιτίδα ελέγχεται από τον υπεύθυνο του γραφείου υποδοχής. Η είσοδος είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια της ημέρας από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 21:00. Εκτός του καθορισμένου ημερήσιου ωραρίου επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους διαθέτουν ειδική άδεια.

10. Η υποδοχή επισκεπτών είναι δυνατή εντός του ωραρίου λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου, καθώς και στις αίθουσες συναντήσεων.

11. Κάθε επιχειρηματική ομάδα που εγκαθίσταται στη Θερμοκοιτίδα υποχρεούται να σέβεται και να μην παρεμποδίζει την εργασία των άλλων επιχειρηματικών σχημάτων (μουσική, συζητήσεις σε δυνατή ένταση, κ.τ.λ.). Συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων είναι επιθυμητές και εφικτές στους ειδικούς διαμορφωμένους χώρους συναντήσεων/συσκέψεων.

12. Τα μέλη των επιχειρηματικών ομάδων να εισέρχονται ευπρεπώς ενδεδυμένοι.

13. Οι επιχειρηματικές ομάδες θα πρέπει να απευθύνονται εγκαίρως στην ομάδα της Θερμοκοιτίδας με αποστολή e-mail στο: support@athensincubator.net προκειμένου να εξασφαλίσουν την προμήθεια αναλωσίμων, την παροχή εξοπλισμού καθώς και τεχνικής υποστήριξης.

14. Οι αίθουσες συνεδριάσεων/συσκέψεων θα κλείνονται για χρήση από τις επιχειρηματικές ομάδες με σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

15. Τα μέλη των επιχειρηματικών ομάδων θα πρέπει να σέβονται απόλυτα όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (στελέχη της Θερμοκοιτίδας., διαχειριστές, διδάσκοντες/μέντορες, υπαλλήλους των χώρων που φιλοξενούνται οι επιχειρηματικές ομάδες, τους ομιλητές στις εκδηλώσεις κ.ο.κ.), αλλά και εργαζόμενους σε γειτονικούς χώρους της Θερμοκοιτίδας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη πρέπουσα συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρει διακοπή της φιλοξενίας στη Θερμοκοιτίδα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των παραπάνω είναι η Ομάδα Υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας.

16. Η Θερμοκοιτίδα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω όρων εκ μέρους των επιχειρηματικών ομάδων. Σε περίπτωση παράβασης, η Θερμοκοιτίδα δικαιούται να καλεί άμεσα τον παραβάτη να συμμορφώνεται με τους ανωτέρω όρους δυνάμενη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, να προβαίνει στην απένταξή του από τη Θερμοκοιτίδα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Θερμοκοιτίδα έχει την υποχρέωση:

1. Να παρέχει τους απαραίτητους χώρους για όλη τη χρονική διάρκεια της κάθε επιχειρηματικής ομάδας και για όλο το χρονικό διάστημα που θα προβλέπει η σχετική σύμβαση.

2. Να διατηρεί σε λειτουργία τους χώρους της Θερμοκοιτίδας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00. Όλοι οι ανωτέρω χώροι θα είναι προσπελάσιμοι σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και θα καθαρίζονται και θα ανεφοδιάζονται καθημερινώς με δαπάνες της Θερμοκοιτίδας

3. Να διαθέτει τους χώρους φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας κατ’ αποκλειστικότητα για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται δε, ότι στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις, η Θερμοκοιτίδα δύναται να φιλοξενεί και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κοινή χρήση εγκαταστάσεων.

3. Να διαθέτει χώρους κατάλληλους για πνευματική εργασία και συνεργασία, στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρηματικές ομάδες, ως υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις, να επεξεργασθούν και να βελτιώσουν, αλλά και να συζητήσουν σε ομαδική συνεργασία το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.

4. Να λειτουργεί στους χώρους υποδομές ψύξης και θέρμανσης.

5. Να διαθέτει στις επιχειρηματικές ομάδες όλη την αναγκαία υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή και συγκεκριμένα τα εξής:

Θέση εργασίας που θα περιλαμβάνει γραφείο και καρέκλες, τα οποία θα χρεώνονται σε κάθε επιχειρηματικό σχήμα ονομαστικά, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (για όσους το επιθυμούν και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό τους Η/Υ) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε επιχειρηματική ομάδα ονομαστικά.

Προσωπικό ερμάριο (ή χώρο σε κοινόχρηστη βιβλιοθήκη), το οποίο θα χρεώνεται σε κάθε επιχειρηματική ομάδα ονομαστικά.

Προσωπικό ντουλάπι (χώρος αποθήκευσης)

Συσκευή και σύνδεση τηλεφώνου

Κοινόχρηστος εκτυπωτής, συσκευή και σύνδεση τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικός σαρωτής και φωτοτυπικό.

Οι κοινόχρηστες αυτές συσκευές θα βρίσκονται στο κοινόχρηστο χώρο του ορόφου.

Ενδεικτικά αναφέρονται ότι θα επιτρέπονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας ή έκτακτης ανάγκης, οι εκτυπώσεις θα περιοριστούν στις εντελώς απαραίτητες (η λειτουργία των επιχειρηματικών ομάδων θα πρέπει να στηρίζεται απόλυτα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης) και γενικά θα επιχειρείται η όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση υλικών και ενεργειακών πόρων. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και βασικό «μάθημα» προς τους μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Κοινόχρηστη κουζίνα

Τουαλέτες για την κάλυψη αναγκών με ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες στον όροφο.

Χώροι συσκέψεων με υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 10 ατόμων.

Χώροι εκδηλώσεων, κατάλληλος για ημερίδες, παρουσιάσεις, ομιλίες, με υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 40 ατόμων.

Το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στο ποσό των _______ ευρώ μη περιλαμβανόμενου ΦΠΑ 23% και προκαταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Έγινε αποδεκτό από τα 2 μέρη και υπογράφεται η σύμβαση φιλοξενίας στην Νέα Αθηναϊκή Θερμοκοιτίδα και έχει νομική ισχύ έως τις ___/___/____

Για την Φιλοξενούμενη Δομή ____________________________________

Για την Θερμοκοιτίδα ____________________________________

Αθήνα ____ _____________ ____