Υπηρεσίες γραμματείας & λογιστηρίου
Πρόσβαση σε ηλεκτρονική επιστημονική βιβλιοθήκη
Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων
Υπηρεσίες mentoring & coaching
Υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων μάνατζμεντ
Συνεργασίες με ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα ή ιδιωτικούς φορείς
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων
Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο