Η ανάγκη επέκτασης του θεσμού των Θερμοκοιτίδων στην Ελλάδα ως αναπτυξιακού εργαλείου πρώτης γραμμής.

Η ανάγκη επέκτασης του θεσμού των Θερμοκοιτίδων στην Ελλάδα ως αναπτυξιακού εργαλείου πρώτης γραμμής.

Σχετικά με την αναγκαιότητα αυτή υπογραμμίζονται ειδικότερα τα παρακάτω:

• Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν και να αναπτύσσονται είναι, κατά κοινή ομολογία, η πρωταρχική δύναμη που οδηγεί σε ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τοπικά και περιφερειακά.

Οι μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό τμήμα αυτής διαδικασίας καθώς επιτυγχάνουν δομικές αλλαγές και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υποκαθιστώντας εκείνες που χάθηκαν λόγω:
α. της παρακμής διαφόρων βιομηχανικών κλάδων (π.χ η περίπτωση της βιομηχανικής καταστροφής του Λαυρίου, η κρίση των επιχειρήσεων παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων στη βόρεια Ελλάδα λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις χώρες χαμηλού κόστους και το παραεμπόριο κ.α) και
β. της αποβιομηχανοποίησης που συντελείται τα τελευταία χρόνια είτε με το κλείσιμο είτε με την πτώχευση αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων καθώς και επιχειρήσεων που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται δορυφορικά με αυτές.

• Οι Θερμοκοιτίδες αναζωογονούν φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές παρέχοντας στους επιχειρηματίες νέο έδαφος για να αναπτύξουν νέες επιχειρήσεις και αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και άνθισης της τοπικής οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής .
• Οι Θερμοκοιτίδες προκάλεσαν από το 1970 την έκρηξη του τοπικού και εθνικού ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από τις διασυνδέσεις και τις συνεργασίες που ανέπτυξαν με τα Πανεπιστήμια και τους Δημόσιους οργανισμούς έρευνας κυρίως από τη δεκαετία του ’80.
• Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη δεκαετία του ’90 οι θερμοκοιτίδες φιλοξενούν κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους της βιοτεχνολογίας, τεχνολογίας πληροφοριών, περιβαλλοντικής τεχνολογίας, πληροφορικής κ.ά με σκοπό την προώθηση Επιχειρήσεων Βασιζόμενων στη Νέα Τεχνολογία.
• Η σπουδαιότητα των Θερμοκοιτίδων για τα Α.Ε.Ι, με τα οποία είναι συνδεδεμένες, είναι μεγάλη.

Ειδικότερα σημειώνονται:
– η δημιουργία νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, από διδακτορικούς φοιτητές, εργαστήρια , ερευνητές,
– η άμεση σύνδεση με την παραγωγή με αποτέλεσμα το διαρκή εκσυγχρονισμό της τεχνογνωσίας και της μεταφοράς τους στους νέους φοιτητές,
– τα οικονομικά οφέλη των πανεπιστημίων από τη συνεργασία τους με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής βάσης τους, αφού με τον τρόπο αυτό τερματίζεται η αποκλειστική χρηματοδότηση τους από κρατικά κονδύλια και από επιχορηγήσεις,
– απασχόληση αποφοίτων πανεπιστημίων (επαγγελματικές διέξοδοι),
– γενικότερη βελτίωση της εικόνας των Α.Ε.Ι.

Επίλογος
Οι Θερμοκοιτίδες αντιπροσωπεύουν ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του ρυθμού επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων.
Αυτό επιτυγχάνει, εκτός από την οικονομική αναβάθμιση της χώρας, μέσα από τεχνολογική εξέλιξη και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου που ειδικότερα σε υποανάπτυκτες τεχνολογικά χώρες είναι αρνητικό.

Η δημιουργία Θερμοκοιτίδων εξυπηρετεί και στόχους τοπικής ανάπτυξης, που συνήθως σχετίζονται με :
• τη δημιουργία νέων μορφών τοπικών παραγωγικών και λοιπών επιχειρήσεων,
• τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων νέων θέσεων εργασίας,
• την αναζωογόνηση και ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των περιοχών δραστηριοποίησής τους.

Η Θερμοκοιτίδα εξυπηρετεί πολλαπλούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους αν ληφθεί υπόψη ότι μέσω αυτής διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση νέων καινοτομικών επιχειρήσεων σε ένα χώρο όπου υπάρχει μια συνεχής φροντίδα για την ελαχιστοποίηση των όποιων προβλημάτων και την απερίσπαστη επικέντρωση των αντίστοιχων μονάδων στο παραγωγικό έργο τους.

Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των Θερμοκοιτίδων είναι θετικές σε ότι αφορά τους ρυθμούς της επιβίωσης των επιχειρήσεων που “εκκολάπτονται “ σε αυτές.

Όμως, τα αποτελέσματα που αφορούν στην αύξηση των θέσεων και τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και διαχωρισμένα, δεδομένου ότι οι θερμοκοιτίδες είναι μια νέα μορφή υποστήριξης νέων επιχειρήσεων και τα ευρύτερα αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων, μπορούν να εκτιμηθούν επακριβώς μόνο σε μακροχρόνια βάση.